Who Is Ur Fave UK Solo Act?

Samstag, 9. August 2008

New Dido Single


Long-awaited third studio album from multi-platinum singer and songwriter Dido seems to be finally coming together for a slated November 4 release. Following up 2003's "Life For Rent" album and originally scheduled for release last year, the as-yet-untitled album does at least have an official single: "Don't Believe In Love" arriving digitally September 9 and at radio the following week.

Recorded in L.A. and London with Fiona Apple producer Jon Brion, the new project is said to feature a number of guests including Brian Eno, Mick Fleetwood, ?uestlove of The Roots and her brother Rollo Armstrong of Faithless. New song "Grafton Street" is said to be written about the loss of her father last year.

What Do You Think About This News?

Kommentare:

Anonym hat gesagt…

Sweet website, I had not noticed musicalconfession.blogspot.com previously in my searches!
Continue the great work!

Anonym hat gesagt…

Wow neat! This is a really great site! I am wondering if anyone else has come across something
similar in the past? Keep up the great work!

Anonym hat gesagt…

Lek sprawia [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] obni¿enie poch³aniania substancji tluszczowych przez ludzki stworzenie. To kompletnie nieznany panaceum dla bia³og³ów, jakie potrzebuj¹ odchudziæ siê oraz ukoñczyæ na wy¿szy bieg posi³ków. Medykament ów uprawnia powiêkszyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z przeznaczeniem [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria internetowa[/url] jedynie diety a æwiczeñ fizycznych. Panaceum ów zaczerpniesz w aptece internetowej. Zapraszamy do obrotnej online taniej apteki internetowej po ekstrakty i po informacje o koncentratach. Kupki zatem alli Protegujemy ci¿ w³oœci¹ cenê wyci¹gów oraz faktycznie majêtnoœci¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa istnieje jedn¹ z siedmiu w najwy¿szym stopniu jednostkowych i renomowanych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie realizatorów farmacetycznych.Musimy przedstawiæ chwilowo trójka rodzaje prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w strategia bezusterkowy a zleca [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria internetowa[/url] wyci¹gi w przewiewu dopiero co niejakiego dnia od momentu zrealizowania twojego zapotrzebowania. Dopiero co z tamtego zdobywa wyj¹tkowe [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] diagnozy pacjentów. Na s³aby brzuszekJest co niemiara suplementów diety na wyszczuplenie. Do wydatnych przynale¿¹ te obejmuj¹ce w sk³adzie l-karnitynê, atoli rzeczwiœcie przetestowanym a oraz pokazanym dzia³aniem przypuszczalnie zaaprobowaæ siê tylko alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta atoli natomiast æwiczenie fizyczne w pokaŸnym szczeblu postanawiaj¹ o dobrym zgonieniu [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] ciê¿koœci.Na menopauzêMenopauza jest od czasu do czasu, kiedy krwawienie zaprzestaje, a jajniki nieodwo³alnie zaprzestaj¹ uzyskiwaæ jajeczka. Na menopazuê sprawne s¹ takie preparaty podczas gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Okres menopauzy aczkolwiek nie oznacza w celu p³ci pieknej tragedii i trzeba spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

Anonym hat gesagt…

As a French fashion house founded in 1854, LV has improved greatly and acquired countless lovers across the world. Recent years, there established many online Louis Vuitton Sale, aiming at making people¡¯s shopping more convenient. You don¡¯t need to go out of your house and wander about to find the LV Bags you like. Additionally, special discounts of the goods such as Louis Vuitton Purses are offered everyday. Hurry up!
................................................................................
[url=http://www.llouisvuittonoutlet.com]Louis Vuitton Online[/url] [url=http://www.llouisvuittonoutlet.com]Louis Vuitton Outlet[/url]

Anonym hat gesagt…

Its my at the start all together to fill someone in on on this forum,merely wannat make some friends here.if its not allowed to transmit on this food,will erase this thread.Nice to meet you!

---------------------------------------------------------------
[url=http://www.sexybags.info/rssrock.html]My designer handabgs[/url]